Yönetim Danışmanlığı

yd YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Doku Danışmanlık olarak Kurumsal Yapılanma projelerinde izlediğimiz yol,

 • Kurumun mevcut durumunun ölçüm ve analizleriyle başlayarak,
 • güçlü yanların sağladığı avantajlar ve zayıf yanlardan gelen acı gerçeklerin dikkate alınmasıyla gelişmekte,
 • tanımlanan kalıcı başarının gereklerinin aranmasıyla devam ederek,
 • kurumsal yapı ve içinde var olan insanların uyumlandırılmasının sağlanması ile

tamamlanmaktadır.

“Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir.”

Albert Einstein

“Gerçek keşif seyahati yeni yerler aramakla değil; yeni gözlere sahip olmakla gerçekleşir.”

Marcel Proust

Amaçlanan, özünü kaybetmeden ortak dil ve hedeflerin olduğu, öz disiplinli çalışma kültürünün oluşturulmasıdır. Disiplin kültürü ile kastettiğimiz,

 • hiyerarşinin yerini öz disiplinli insanların,
 • bürokrasinin yerini öz disiplinli düşüncenin,
 • aşırı kontrolün yerini öz disiplinli eylemin

aldığı bir yapıdır.

Başarı iklimini oluşturabilmek için,

 • organizasyonun sınırlarının analiz edilmesi,
 • çalışma alanlarının, şekillerinin ve başarı kriterlerinin belirlenmesi,
 • çalışanlara organizasyonun sınırları içerisinde sorumluluk ve inisiyatif verilmesi

gerekmektedir.

Kurumlarda sürdürülebilir başarının yakalanabilmesi amacıyla Doku Danışmanlık olarak uyguladığımız proje süreci üç ana bölümde özetlenebilir;

A) Kurumun Mevcut Durumunun Analizi ve Gelişim Alanlarının Tespiti

Kurumun kendi öznel yapısı içerisinde mevcut durumunun tespiti amacıyla yüzyüze görüşmeler veya yapılandırılmış çalışmalar aracılığıyla verinin toplanması ve analizi ilk aşamadır. Bu aşamada uygulanacak adımlar;

A1. Detaylı Kurum Analiz-Değerlendirme Çalışması

A2. Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Analizleri

A3. Kurum Kültürü Analizi

A4. Kurumsal Mükemmellik Düzeyi Analizi

A5. Kurumun Gelecek Tasarımı (Stratejik Planlama) Çalışması’dır.

Bu çalışmalardan elde edilecek veriler;

 • kurumda mevcut iş yapış şekilleri ve öncelikler,
 • kurumun geleceğinin ne olduğu ve bu geleceğe nasıl ulaşılabileceği,
 • çalışanların kurumu nasıl gördükleri,
 • başarı için ihtiyaç duyulan çalışma iklimi,
 • ve organizasyonel mükemmellik düzeyidir.

Bu veriler göz önüne alınarak kurumu sürekli başarıya taşıyacak ana yönelim alanları belirlenir. Ortaya çıkacak tabloya göre bu alanlarda gelişim ihtiyaçları saptanır.

B) Sürdürülebilir Başarı İçin Gerekli Olan Organizasyonel Altyapının Kurulması

Temel organizasyonel altyapının kurulması için, ana adımların yerine getirilmesi ve bunun “Kurumun Mevcut Durumunun Analizi ve Gelişim Alanlarının Tespiti” maddesinde ortaya çıkacak tabloyla ilişkilendirilerek yapılması gerekmektedir. Bu aşamada yapılan gelişim alanlarına dair aksiyonların gerçekleştirilmesidir. Bu ilişkilendirme; kuruma has, kurum ihtiyaçlarını karşılayan, uygulanabilir bir yapı kurulmasına yön göstermesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada;

B1. Kurumun Yarattığı Ana Değer Döngüsünün Belirginleştirilmesi,

B2. Ana Süreçler ve İşler Listesinin Hazırlanması,

B3. Organizasyonel İlişkiler ve İş Yapış Şekillerinin Belirlenmesi,

B4. Organizasyon yapısının, Pozisyonların ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi

B5. Kurumun Başarı Kriterlerinin ve Başarı Ölçüm Sisteminin Tanımlanması

adımları gerçekleştirilmektedir.

C) Kurumun İhtiyaç Duyduğu Başarı Kültürü ile Birlikte Var Olması Gereken Disiplinli İnsan Profilinin Geliştirilmesi

Bu çalışma kurumda oluşturulan başarı sistemiyle insanların uyumlandırılması sürecidir. Ana yaklaşım olarak sistemin gereklerini yerine getirebilecek insan profilinin gelişiminin sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışmada;

C1. Kurumun Başarı Kültürünü Destekleyecek Davranış ve İş Yapma Modellerine Uygun Yönetim Araçlarının Geliştirilmesi

C2. Geliştirilen Yönetim Araçlarının Uygulanmasına Eşlik Edilerek İçselleştirilmesinin Sağlanması,

C3. Kurum Çalışanlarının Görevleri Gereği Taşıması Gereken Bilgi, Beceri ve Yeteneklere Sahip Olma Düzeylerinin Belirlenmesi,

C4. Yeterli Öz Disipline Sahip Olmayan İnsanların Pozisyonlarının Değiştirilmesi,

C5. İhtiyaç Duyulan Pozisyonlar İçin Uygun İnsanların Kurum İçinden veya Dışından Seçilmesi ve İşe Alıştırılmalarının Sağlanması,

adımları gerçekleştirilmektedir.